Home

تخنیک با سرعت چشم گیری در حرکت است و امکانات دسترسی به اشیای فزیکی روز تا روز ارزشش را در برابر اشیائی که آنلاین در دسترس قرار می گیرد، از دست میدهند.

مرکز دیجیتال سازی کتب نه تنها آثار شما شاعران، نویسندگان و قلمبدستان عزیز به شکل «متن» زیبا ماندگار می نماید، بلکه با امکانات عکس و تصویر دلخواه شما، با صدا و سیما و دکلمه هم میتواند آثار تان از یکطرف درج گنجینۀ جهانی اینترنتی شود و از طرف دیگر این امکان میسر گردد تا آثار شما برای نسلهای امروز و فردا قابل استفاده باشد. همزمان با آن به عنوان یک جهش فرهنگی علمی جدید، ثبت تاریخ فرهنگی گردد.

دوستانیکه خواسته باشند آثار شان به شکل دیجیتال کتاب الکترونیکی به دسترس همگان قرار گیرد، می توانند از طریق ایمل داده شده در باما در تماس شوند.

طرز استفاده ار کتب

Lapis-01-covert